Pred odbornicima budžet grada za 2017. godinu

0
1658

Gradsko veće je na danas održanoj sednici uputilo zahtev za sazivanje sednice Skupštine grada po hitnom postupku na kojoj bi se razmatrale tri tačke dnevnog reda – Budžet grada za 2017. godinu, Kadrovski plan zaposlenih u organima grada i naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine.

sednica-sg

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo predlog Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2017. godinu i uputilo odbornicima na razmatranje i odlučivanje.

Odlukom o budžetu za narednu godinu utvrđuju se ukupni prihodi i primanja u iznosu od 7,8 milijardi dinara iz sledećih izvora: sredstva iz budžeta u iznosu od 6.850.000 dinara; sredstva iz ostalih izvora u iznosu od 840.191.000 dinara i sredstva iz sopstvenih izvora u iznosu od 109.809.000 dinara. Rashodi i izdaci budžeta grada Kragujevca za 2017. godinu utvrđeni su u ukupnom iznosu od 7,8 milijardi dinara. Tekući rashodi učestvuju sa 84,20 posto i iznose 6.567.938.000 dinara, izdaci za nefinansijsku imovinu iznose 1.225.062.000 dinara ili 15,71 procenat, dok izdaci za otplatu glavnice učestvuju sa 0,09 posto.

Članovi Gradskog veća utvrdili su i Predlog Kadrovskog plana zaposlenih u organima Grada, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kragujevca za 2017.godinu i uputili Skupštini grada na razmatranje i odlučivanje. Za izvršavanje poslova u nadležnosti lokalne samouprave u 2017. godini planiran broj funkcionera, službenika na položaju, službenika na izvršilačkim radnim mestima i nameštenika je 678. Kadrovski plan je usaglašen sa Odlukom o budžetu grada Kragujevca za 2017.godinu.

Pred odbornicima će se naći i nacrt Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine, kojom se utvrđuju načini i kriterijumi za utvrđivanje naknade. U skladu sa ovom odlukom, godišnji iznos naknade rešenjem utvrđuje Gradska uprava nadležna za poslove lokalne poreske administracije. Obveznik naknade po odredbama ove Odluke je fizičko lice, pravno lice i preduzetnik koje je nosilac prava svojine na nepokretnosti, odnosno zakupac ako se nepokretnost koristi po osnovu prava zakupa. Visina naknade utvrđuje se prema površini nepokretnosti na mesečnom nivou, u sledećem iznosu: 0,60 dinara po kvadratnom metru za korišćenje stambenih zgrada i stanova, namenjenih za stanovanje i 1,80 dinara po kvadratu za korišćenje poslovnih zgrada i poslovnih prostorija za obavljanje poslovne delatnosti.

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite vaše ime