Konsultantska kuća će realizovati Program reforme sistema finkcionisanja grada

0
725

gradsko vece (3)

Gradsko veće je donelo Program reforme sistema finkcionisanja grada Kragujevca, koji će biti realizovan angažovanjem konsultantske kuće, s obzirom na to da Grad u ovom trenutku nema kapacitet da samostalno realizuje ovako kompleksan program.

Predmet rada konsultantske kuće biće detaljna istraživanja i izrada predloga unapređenja upravljanja kroz projekat organizacione i procesne transformacije Grada. Sprovođenje navedenih projektnih aktivnosti treba da omogući racionalizaciju i unapređenje funkcija i servisa Uprave, preduzeća i ustanova, racionalizaciju i unapređenje efikasnosti u naplati javnih prihoda Grada, povećanje efikasnosti i smanjenje troškova u sva tri navedena sektora, kratkoročne i dugoročne rezultate u poboljšanju usluga i servisa za građane Kragujevca uz smanjenje angažovanih sredstava. Zbog važnosti i kompleksnosti procesa, konstatovano je da je neophodno hitno započeti odabir adekvatnog pružaoca konsultantskih usluga. Realizacijom tog programa steći će se osnov za nesmetano vršenje osnovnih funkcija lokalne samouprave, stabilnost u funkcionisanju, povećanje efikasnosti, smanjenje troškova, razvoj lokalne zajednice, realno dugoročno strateško planiranje razvoja grada, nova investiciona ulaganja i izradu realnog budžeta grada.

Iako je Kragujevac četvrti grad po veličini u Republici Srbiji i predstavlja privredni, kulturno-prosvetni, zdravstveni i politički centar Šumadije i centralne Srbije, poslednjih godina suočen je sa mnoštvom problema finansijske, organizacione i tehničke prirode. Nagomilani problemi nisu rešavani čitavu deceniju, a situacija je kulminirala 2014. godine kada je račun grada otišao u blokadu, a funkcionisanje grada dovedeno u pitanje.

Pored viška zaposlenih i nagomilanih obaveza, veliki problem u funkcionisanju sistema lokalne samouprave je i niska efikasnost rada javne uprave usled loše komunikacije i koordinacije između gradskih uprava, javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad, neodgovarajuća interna finansijska kontrola poslovanja gradske uprave, javnih preduzeća i ustanova, kao i problem u naplati usluga koje pruža Grad, a sve usled nedovoljne informaciono-tehničke opremljenosti i nepostojanja informacionih sistema koji prate i podržavaju rad savremene lokalne samouprave koja je orijentisana na efikasno servisiranje potreba građana. Sve to je rezultat nerealnog planiranja budžeta, nepostojanja sistema praćenja, kontrole i izvršenja obaveza, neažurnog knjigovodstva, nepostojanja komunikacije sa poveriocima kao i nekontrolisanog zaduživanja sa neprilagođenimnim rokovima otplate. Takođe, nije postojala realna evidencija gradske imovine, a sudski procesi su vođeni stihijski. Nakon sveobuhvatne analize izvršene u poslednje dve godine došlo se do zaključka da ključne mere koje treba da se sprovedu obuhvataju finansijsku konsolidaciju, organizacionu transformaciju i IT reforme.

Rukovodeći se načelima na kojima su zasnovane odredbe zakona koji regulišu položaj osoba sa invaliditetom, pre svega načelom poštovanja ljudskih prava i dostojanstva i uključenosti osoba sa sa invaliditetom u sve sfere društvenog života na ravnopravnoj osnovi Gradsko veće dalo je saglasnost da grad Kragujevac podrži projekat Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. Reč je o projektu “Situaciona analiza pristupa javnim ustanovama osoba sa invaliditetom na teritoriji regiona Šumadije i Pomoravlja uz razvoj modela socijalnog preduzetništva, u okviru zaštitne radionice “, kroz stvaranje preduslova za uklanjanje barijera u pristupu javnim institucijama osoba sa invaliditetom. Jer, prema sprovedenoj analizi od ukupno 694 javne zgrade na području ta dva okruga svega 92 ili 13,26 posto ima pristupnu rampu. Pored toga, cilj projekta je da se kroz osvajanje novog proizvodnog programa (Podizne platforme) i njenom ugradnjom u jednom delu javnih ustanova na teritoriji Šumadije i Pomoravlja ekonomski oporavi zaštitna radionica s obzirom na to da Regionalna agencija dugi niz godina pruža podršku u plasmanu proizvoda, povezivanju sa ino – partnerima i projektnom pristupu u organizovanju poslovanja. U svim fazama pripreme i realizacije projekta, grad Kragujevac kao projektni partner obavezuje se da kofinansira do 10 posto od ukupne vrednosti onog dela projekta koji se realizuje na njegovoj teritoriji, pri čemu ta vrednost neće biti veća od 300.000 dinara.

Gradsko veće odobrilo je sredstva subvencija – budžetske pomoći JKP “Gradska groblja“ u iznosu od 4,1 miliona dinara na ime stimulativnog raskida radnog odnosa za devet radnika.

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite vaše ime