Gradsko veće donelo nekoliko važnih odluka

0
3689

gradsko vece

Gradsko veće utvrdilo je Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu u ukupnom broju 3382 radnika i uputilo Skupštini grada na razmatranje i odlučivanje.

Utvrđen je i Skupštini grada upućen Predlog odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija JKP “Niskogradnja“ za 2016. godinu, za isplatu zarada od 1. janura 2015. do 31. januara 2016. godine, u bruto iznosu od 18.206.127 dinara za 32 zaposlena – potpisnika Sporazuma o prestanku radnog odnosa uz isplatu novčane naknade. Subvencije za preostala 34 zaposlena u iznosu od 12.220.784 dinara naknadno će biti obezbeđene.

Pred odbornicima gradskog parlamenta naći će se i Predlog odluke o osnivanju privrednog društva “Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj“ DOO Kragujevac sa sedištem u Cerovcu. U predlogu odluke koju je utvrdilo Gradsko veće pored ostalih ciljeva navedno je da će se Centar baviti razvojem poljoprivrede, racionalnim korišćenjem poljoprivrednih resursa, zaštitom prirodnih resursa, podsticajem udruživanja i edukacijom poljoprivrednika.

Gradsko veće donelo je i zaključak o utvrđivanju predloga odluke o davanju prethodne saglasnosti FK “Radnički 1923“ za promenu pravnog oblika u sportsko privredno društvo i prenošenje osnivačkih prava na grad Kragujevac, čime će, ukoliko se sa predlogom saglase i odbornici, taj fudbalski klub nastaviti tradiciju dugu 93 godine.

Pored toga, Skupštini grada na razmatranje i odlučivanje upućen je i Nacrt odluke o naknadi dela troškova boravka dece u Privatnim predškolskim ustanovama koje poseduju akt o verifikaciji nadležnog ministarstva. Odluka će se primenjivati od 1. septembra 2016. godine, a mesečni iznos naknade može iznositi najviše do 80 posto cene utvrđene odlukom Gradskog veća.

Gradsko veće utvrdilo je Predloge odluka o izmenama Programa poslovanja za JKP “Čistoća“, “Gradska groblja“, ”Zelenilo” i ”Vodovod i kanalizacija”, Javno stambeno preduzeće, JP Sportski centar ”Mladost”, zatim izmene i dopune odluke o socijalnoj zaštiti i auto – taksi prevozu i uputilo odbornicima Skupštine grada na razmatranje i odlučivanje.

Gradsko veće dalo je saglasnost na Program rada Centra za razvoj socijalnih usluga ”Kneginja Ljubica” za 2016. godinu, Nacrt programa raspodele sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta, kao i Nacrt programa unapređenja socijalne zaštite.

Gradsko veće dalo je saglasnost na zaključenje ugovora o izradi projektne dokumentacije za regulaciju korita reke Srebrenice u Stragarima i korita Šabovskog potoka, zatim na zaključenje ugovora za izradu projektne dokumentacije za sanaciju mosta preko reke Lepenice kod hale ”Jezero” i zaključenje ugovora o izvođenju radova na investicionom održavanju objekta OŠ ”Živadinka Divac”.

Data je i saglasnost Gradskoj upravi za zdravstvenu i socijalnu zaštitu za pokretanje postupka javne nabavke male vrednosti za usluge deratizacije, suzbijanja komaraca i krpelja.

FOTO: Duško Đorđević

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite vaše ime