DS: Rebalans budžeta Grada ni ove godine ne ispravlja nepravilnosti

0
962

Gradsko veće u Kragujevcu usvojilo je predlog rebalansa budžeta lokalne samouprave za 2012. godinu, u iznosu od ukupno 10,3 milijarde dinara po svim osnovama, što je za skoro 1,8 milijardi dinara više od prvobitno planiranog gradskog budžeta.

GrO Demokratske stranke u Kragujevcu nakon analize  predloženog budžeta iznosi sledeće osnovne primedbe:

– Osnovno pitanje je zašto se još jednom planira rebalans na nerealnim osnovama. Četvrtu godinu uzastopno kreatori budžeta daju lažnu sliku stanja finansija, a da nijednom nisu dali racionalno objašnjenje zašto to rade. Pravi motiv može biti jedino prikrivanje stvarnog stanja gradskih finansija, kao i izbegavanje prikazivanja stvarnog stanja javnog duga, koji značajno premašuje zakonom dozvoljene limite.

– Najveća izmena je što je za razliku od planiranog suficita, sada rebalansom planiran i deficit od 206 miliona dinara, koji se po prvi put transparentno prikazuje, a koji će, naravno, kao i prethodnih godina biti pokriven iz novih kreditnih zaduživanja.

– Demokratska stranka smatra da je, nažalost, i ove godine planiran nerealan budžet za 2012. godinu, kao i da rebalans ni ove godine nije iskorišćen za ispravljanje nepravilnosti. Ovim je sama suština budžeta, kao gradskog proračuna javnih finansija, postavljena suprotno osnovnim načelima Zakona o budžetskim sistemima.

– I ovog puta je prilikom planiranja prekršeno pravilo budžetske realnosti, odnosno, ni ovog puta nije poštovan metod koji polazi od iznosa stvarno izvršenih javnih rashoda i prihoda u prethodnoj godini, kao i u prvih osam meseci tekuće godine.

– Deo tekućih prihoda, i to: porez na imovinu, prihodi od imovine, a naročito prihodi od prodaje dobara i usluga, pogrešno je procenjen, odnosno, znatno su uvećane njihove planske vrednosti, čime su nerealno stvoreni uslovi za davanje aproprijacija, odnosno trošenje javnih sredstava, kao i neosnovano preuzimanje obaveza.

– Značajno manji procenat ostvarenja tekućih prihoda u odnosu na plan ukazuje da Grad nije postupio po Zakonu o budžetskom sistemu, jer nije izvršio potrebno usklađenje prihoda i rashoda budžeta na nižem nivou.

– Na osnovu dosadašnjeg ostvarenja budžeta u prvih osam meseci ove godine procena je da će ovogodišnja  realizacija biti najviše 5 milijardi dinara, što je polovina rebalansom planiranog budžeta.

– Što se tiče zaduživanja, iako nije bio iskazan deficit i nije planirano zaduživanje, usled neuravnoteženog kretanja javnih prihoda i rashoda u tekućoj godini, Grad se zadužio sa dva nova kredita, čime zaduženost Grada po osnovu bankarskih kredita iznosi 2 milijarde dinara.

Ukupne obaveze po osnovu dugoročnih kredita i kratkoročnih obaveza iznose preko 43 miliona evra, što je na nivou jednog celog godišnjeg budžeta.

Izmirivanje obaveza Grada karakterišu i veliki iznosi neizmirenih obaveza budžetskih korisnika. Zakon o budžetskom sistemu obavezuje direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava da se pridržavaju smernica o rokovima i uslovima plaćanja.

Demokratska stranka smatra da je planiranje budžeta od najvitalnijeg značaja za grad i da se ono mora odvijati transparentno i na realnim pretpostavkama, kako se na bi doživeo finansijski kolaps, prema kome Grad ide već niz godina.

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite vaše ime