Usvojen budžet grada za 2015.

- -
0

skupstina grada (6)Odbornici Skupštine grada Kragujevca na današnjoj, 26.redovnoj sednici, usvojili su predlog Odluke o budžetu grada za 2015 .godinu. Za budžet je glasalo 48, a protiv je bilo 28 odbornika.

Član Gradskog veća za finansije i imovinu Igor Mitrović, obrazlažući Odluku o budžetu za narednu godinu, rekao je da su planirani prihodi i primanja 7 milijardi 530 miliona dinara, a rashodi i izdaci u iznosu od 8 milijardi 380 miliona dinara.

“Razlika između ukupnih prihoda i primanja i ukupnih rashoda i izdataka iznosi 850 miliona dinara i predstavlja deficit a posledica je dospelih, neplaćenih obaveza iz prethodnog perioda od oko 3,5 milijardi dinara. Za deficit u iznosu od 850 miliona dinara se, u skladu sa Zakonom, mora opredeliti način za pokriće iskazanog deficita, pa se planira pokriće fisklanog deficita u iznosu od 200 107 000 dinara iz kratkoročnih kreditnih sredstava. Što se tiče porića drugog dela deficita u iznosu od 650 893 000 dinara, koji se odnosi na otplatu glavnica poslovnim bankama za uzete dugoročne kredite, planira se refinansiranje dugoročnih kredita“, rekao je Mitrović.

Član Gradskog veća za finansije i imovinu rekao je da se u strukturi prihoda najveći deo bazira na prihodima iz budžeta i to 7 milijardi 111 miliona dinara, na prihode iz ostalih izvora 203 miliona dinara a na prihode iz sopstvenih izvora 216 miliona dinara. “Prema načinu sticanja prihoda, a u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, planirani su izvorni, ustupljeni i transferni prihodi. Izvorni prihodi učestvuju sa 33,37% u ukupnim prihodima što je 2,4 milijardi dinara,ustupljeni prihodi odnosno prihodi koji se sastoje od ustupljenih poreza i naknada koje lokalna samouprava ostvaruje od Republike učestvuju sa 60,23% odnosno 4 milijarde 280 miliona dinara, a transferna sredstva, iz budžeta Republike Srbije, koja su deo budžeta Grada Kragujevca sa učešćem od 6% iznose 426 miliona dinara“, rekao je Mitrović. Kada je reč o planiranim rashodima i izdacima Mitrović je istakao da su oni predviđeni u iznosu od 8 milijardi 380 miliona dinara i to prema izvorima finansiranja – sredstva iz budžeta 7 milijardi 960 miliona dinara, sredstva iz ostalih izvora 203 miliona dinara i sredstva iz sopstvenih izvora 216 miliona dinara.

Prema njegovim rečima, u ukupno planiranim budžetskim rashodima tekući rashodi učestvuju sa 76% i iznose 6 milijardi 52 miliona dinara, izdaci za nabavku nefinansijske imovine učestvuju sa 15,82% što je milijardu 259 miliona dinara, dok izdaci za otplatu glavnice po kreditnim zaduženjima učestvuju sa 8,18 % i iznose 650 miliona dinara. Govoreći o izdacima po upravama i oblastima, član Gradskog veća za finansije i imovinu Igor Mitrović rekao je da je struktura sledeća – za posebne i stručne službe organa Grada, Gradsku upravu za finansije i Poresku upravu predviđen je iznos od milijardu 229 miliona dinara, od čega se najveći deo odnosi na glavnicu i kamate po osnovu dugoročnih kredita u iznosu od 702 miliona dinara. Za GU za poslove lokalne samouprave i opšte uprave planirane su opšte usluge u iznosu od 575 miliona dinara, za komunalne poslove i nadzor planirana su izdvajanja od milijardu 47 miliona dinara, za inspekcijske poslove predviđeno je 17 miliona dinara, za imovinu 52 miliona dinara, za investicije i razvoj predviđeno je milijardu 664 miliona dinara, od čega se na prenete obaveze odnosi milijardu 100 miliona dinara.

U okviru investicija i razvoja planiran je iznos od 190 miliona dinara za izgradnju OTC Vodovoda, takođe na ovoj poziciji planirano je investiciono održavanje škola, mesnih zajednica i kulturnih ustanova kao i izgradnja arterskih bunara i atarskih puteva. Za prostorno planiranje, izgradnju i zaštitu životne sredine opredeljeno je 78 miliona dinara, za privredu, sport i sportsku infrastrukturu 469 miliona dinara, od čega se na poljoprivredu odnosi 14 miliona dinara ali tome treba dodati i iznos od 38 miliona dinara za izgradnju bunara i puteva koji je sada na poziciji investicija i razvoja.

Za kulturu je planirano 472 miliona dinara, za medije su planirane subvencije u iznosu od 45 miliona dinara, za obrazovanje je predviđen iznos od 2 milijarde 33 miliona dinara od čega će na prenete obaveze otići milijardu 183 miliona dinara. Na oblast socijalne politike otići će 520 miliona dinara, za oblast zdravstva 56 miliona dinara, za oblast mesnih uprava 54 miliona dinara. Član Gradskog veća Igor Mitrović naglasio je i da je najvažnija karakteristika budžeta za 2015.godinu su obaveze koje nisu izmirene u prethodnom periodu i prenose se u sledeću godinu – one su ukalkulisane u iznosu od 3,5 milijardi dinara. “Ako ga uporedimo sa budžetom za ovu godinu, u kome su postojale ukalkulisane obaveze od 2,4 milijarde dinare dolazimo do podatka da te obaveze ne samo da nisu izmirene već je nastala i nova obaveza od 1,1 milijardi dinara što ukupno iznosi 3,5 milijardi dinara prenetih obaveza za narednu budžetsku godinu“, zaključio je Mitrović.

U završnoj reči, o predlogu Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2015.godinu, odgovarajući na kritike opozicije o smanjenim iznosima sredstava u oblasti poljoprivrede, sporta, visokog obrazovanja gradonačelnik Radomir Nikolić najpre se zahvalio odbornicima opozicija što su, kako je rekao, toliko pominjali poljoprivredu zato što pričate nešto što nije istinito.

“Što se poljoprivrede tiče plan za ulaganje u poljoprivredu je 49 miliona dinara, realizacija u ovoj godini je 23 miliona. Od tih 49 miliona 35 je prvi put knjiženo na investicijama za izgradnju arterskih bunara i atarskih puteva i ne nalazi se na razdelu za poljoprivredu već u investicijama, a 14 miliona dinara ostaje u poljoprivredi. Taj zbirni iznos je veći nego što je vaša realizacija u ovoj godini, više nego dvostruko“, rekao je gradonačelnik Nikolić.

Planiramo, uložićemo zato što nam je budžet realniji od vašeg, zato što je na prihodovnoj strani za milijardu manji od vašeg, realnije prikazan, istakao je Nikolić. Kada je reč o sportu gradonačelnik Kragujevca rekao je da su planirana izdvajanja za 2015.godinu u iznosu od 215 miliona dinara a u ovoj godini planirano je 290 miliona dinara. Ostvarili ste, uz ono što smo mi u poslednjih mesec i po dana dodali, 175 miliona dinara. “Naše ulaganje u sport u narednoj godini biće veće nego ovogodišnje, sa 20% većim budžetom za školski i rekreativni sport nego što je do sada bio slučaj a u pripremi je novi Pravilnik o raspodeli sredstava po kome će pravdeno biti raspoređena sredstva za sport što znači da neće moći da se daje klubu koji nema licencirane trenere, koji ima poprečnu vezu do gradonačelnika itd. Jasno će se znati, na osnovu ranga takmičenja, na osnovu masovnosti, rezultata, tačno znaš u kom si rangu takmičenja i tačno znaš koliko ćeš sredstava dobijati na mesečnom nivou“, rekao je Nikolić.

Gradonačelnik Kragujevca je podsetio i da smanjenje plata ne dotiče iznos iz budžeta, plate jesu niže 10% i to osećaju oni koji plate prmaju a ne onaj ko ih daje jer tih 10% ide u budžet Republike Srbije pa je rashod isti. Kada je reč o visokom obrazovanju gradonačelnik Nikolić rekao je da je rektor Univerziteta apsolutno razumeo zašto nisu planirana nikakva izdvajanja u ovom trenutuku i dodao da će se po osnovu projekata koji su započeti, ako se rebalansom stvore uslovi, određena sredstva opredeliti i za ovu namenu.

Nema komentara

Odgovorite