Sednica Skupštine grada zakazana za 24. februar

- -
0

Nakon konsultacija sa šefovima odborničkih grupa, Miroslav Petrašinović, predsednik Skupštine grada Kragujevca, zakazao je šestu sednicu gradskog parlamenta za petak, 24. februar.

sednica sg

Pred odbornicima će se naći Predlog programa stambene podrške domaćinstvima privremeno raseljenim u okviru Programa raseljavanja naselja “Stara radnička kolonija“.

Tom odlukom sadašnji korisnici stanova dobiće priliku da steknu pravo svojine nad tim stanovima, uz doplatu viška kvadrata.

Cena kvadrata iznosi 749, a sadašnjim korisnicima biće omogućeno da razliku isplate u ratama, bez kamate, uz uslov da mesečna rata ne može biti manja od 10 evra.

Na dnevnom redu će se naći i Predlog odluke o izmenama Odluke o ostvarivanju prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju. Ovom izmenom povećava se starosna granica za žene sa 40 na 42. godine. Pravo na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju o trošku grada mogu ostvariti parovi koji su iskoristili pravo koje daje Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Na dnevnom redu je i Predlog odluke o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom. Razlog za donošenje ove odluke je usaglašavanje sa Zakonom o energetici, Zakonom o komunalnim delatnostima i Zakonom o prekršajima. Predlogom odluke, pored ostalog se definišu prava i obaveze proizvođača, distributera, snabdevača i kupaca toplotne energije, nadležnost za izdavanje licence, kao i nadležnost za davanje saglasnosti na cene toplotne energije.

Skupština će razmatrati i Predlog odluke o eksternoj reviziji završnog računa budžeta grada Kragujevca za 2016. godinu kao i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Kragujevca koja se usklađuje sa zakonom.

Dopunom Odluke o preuzimanju prava i dužnosti osnivača nad ustanovom Narodni muzej planirano je proširenje delatnosti ove ustanove kako bi ubuduće mogla da štampa publikacije i kataloge za svoje potrebe i da se bavi prodajom suvenira koji su vezani za delatnost ustanove.

Na dnevnom redu su i predlozi odluka proceduralnog karaktera, odnosno programi rada i godišnji finansijski planovi za 2017. godinu ustanova kulture, planovi rada zdravstvenih ustanova za 2017. godinu i davanje saglasnosti na akta pravnih lica čije je osnivač grad Kragujevac.

Pred odbornicima će se naći i Predlog odluke o pristupanju izradi Strategije održivog razvoja grada Kragujevca. Reč je planskom dokumentu razvoja u skladu sa pravilima Evropske Unije, čiji je cilj definisanje vizije održivog razvoja grada Kragujevca, određivanje potencijalnih prednosti i razvojnih pravaca grada. Strategija bi trebalo da obezbedi stabilni i održivi ekonomski rast i zapošljavanje, socijalni napredak i smanji siromaštvo, promoviše inovacije, omogući efikasnu zaštitu životne sredine i unapređenje sveobuhvatnog kvaliteta života građana.

Skupština će razmatrati Godišnji izveštaj Gradskog štaba za vanredne situacije o sprovedenim aktivnostima u 2016. godini kao i plan rada za 2017. godinu.

Nema komentara

Odgovorite