Odluke o izboru kandidata za načelnike gradskih uprava

- -
0

U skladu sa utvrđenim rokovima Komisija za izbor kandidata za načelnike gradskih uprava, u četvrtak 6. decembra, obavila je otvaranje zapečaćenih koverata – prijava sa dokumentacijom pristiglih na javni oglas objavljen 22. novembra u nedeljnim novinama ”Kragujevačkim”, dnevnom listu ”Danas”, oglasnoj tabli organa Grada i zvaničnom sajtu grada Kragujevca.

Nakon uvida komisija je ocenila da je uz sve tri prijave dostavljena kompletna dokumentacija i da sva tri kandidata ispunjavaju uslove propisane zakonom. Nakon detaljnog razmatranja prijava i dokumentacije Komisija je jednoglasno donela odluke o izboru kandidata i utvrđivanju predloga rešenja o postavljenju načelnika gradskih uprava koje je uputila Gradskom veću na odlučivanje.

Za načelnika Gradske uprave za budžet i poreske prihode konkurisala su dva kandidata, diplomirani ekonomisti iz Kragujevca: Jasna Milojević i Vlada Živanović. Kako oba kandidata ispunjavaju uslove iz javnog oglasa, Komisija je u postupku izbora cenila poslove koje su kandidati do sada obavljali, njihovu složenost i odgovornost. Imajući u vidu višegodišnje radno iskustvo u struci od preko 20 godina kao i uspešno, efikasno, odgovorno i kvalitetno rukovođenje poslovima u Gradskoj upravi za finansije, Komisija je Gradskom veću za načelnika Gradske uprave za budžet i poreske prihode predložila kandidata Jasnu Milojević, diplomiranog ekonomistu iz Kragujevca i dosadašnjeg načelnika Gradske uprave za finansije.

Za načelnika Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave Komisija je Gradskom veću predložila kandidata Zlatka Milića, diplomiranog pravnika iz Kragujevca, prvenstveno ceneći dosadašnje iskustvo u obavljanju najrazličitijih poslova iz delokruga lokalne samouprave i to u Sekretarijatu za poslove Skupštine grada Kragujevca kao i dosadašnju funkciju sekretara Gradskog veća koju je veoma uspešno, efikasno i kvalitetno obavljao, rukovodeći radom velikog broja organizacionih jedinica.

Nema komentara

Odgovorite