GV utvrdilo Program o taksi prevozu – optimalan broj 602 vozila

- -
0

Na sednici održanoj 13. avgusta, Gradsko veće donelo je Program optimalnog organizovanja taksi prevoza na teritoriji grada Кragujevca za period 2019-2024. godine, na osnovu Elaborata optimalnog organizovanja taksi prevoza, koji je uradila Visoka tehnička škola strukovnih studija sa sedištem u Nišu, u saradnji sa Visokom tehničkom školom strukovnih studija u Кragujevcu.

Prema analizama i stručnoj metodologiji, u momentu izrade Elaborata, polovinom juna, olptimalni broj taksi vozila iznosio je 602.

U zavisnosti od kretanja parametara na osnovu kojih se određuje optimalan broj, simulirana su tri scenarija i njihov rezultat je da bi optimalan broj taksi vozila u Кragujevcu u narednom petogodišnjem periodu mogao da se kreće u intervalu od 574 do 666 vozila

Na osnovu metodologije definisane Elaboratom, Gradsko veće će svake godine utvđivati dozvoljeni broj taksi vozila, a programom je takođe potvrđeno da će se postojeće lokacije uskladiti sa potrebama taksi vozila, a u cilju postizanja održivosti taksi prevoznika i prihvatljivosti cena za korisnike taksi usluga preispitaće se postojeći tarifni sistem i periodično usklađivati cene taksi usluga.

Radi lakše identifikacije, prepoznatljivosti i efikasnije kontrole obavljanja taksi prevoza, Gradsko veće grada Кragujevca će posebnom odlukom definisati izgled, dimenzije i sadržaj krovnih oznaka taksi vozila u gradu.

Кako bi se postojeći sistem taksi prevoza u gradu bolje uredio, Program optimalnog organizovanja taksi prevoza na teritoriji grada Кragujevca za period 2019-2024. godine, osnova je za donošenje drugih akata u ovoj oblasti.

Nema komentara

Odgovorite