GV: Grejanje ubuduće po kvadratnom metru, cena ista

- -
5

Gradsko veće Kragujevca dalo je saglasnost na Odluku o cenama toplotne energije na osnovu zahteva “Energetike“. Cene grejanja ostaće nepromenjene u odnosu na prošlu godinu, ali je način obračuna promenjen i ubuduće će se obračunavati po kvadratnom metru.

Zahtev je obrazložen potrebom uvođenja cena toplotne energije po kvadratnom metru s obzirom na to da Vladina Uredba o određivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom ne poznaje kao tarifni element zapreminu, već površinu.

Način plaćanja toplotne energije je ostao nepromenjen, tako da korisnici stambenog prostora i društvene delatnosti i dalje plaćaju 12 meseci, a ostali korisnici u periodu grejne sezone – 6 meseci.

Data je saglasnost da se pristupi izradi Plana javnog zdravlja grada Kragujevca za period od 2018. do 2025. godine, što predstavlja obavezu lokalne samouprave koja proističe iz novog Zakona o javnom zdravlju.

Data je saglasnost na izmene i dopune Programa poslovanja JKP “Zelenilo“ Kragujevac za 2017. godinu, izmene Plana rada Zavoda za stomatologiju Kragujevac za 2017. godinu kao i izmene i dopune Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Gradska agencija za saobraćaj“ Kragujevac. Razlog za izmenu ove osnivačke odluke je potreba za usaglašavanjem upisanog osnivačkog kapitala u Registru APR i korekcija broja članova Skupštine Društva, koja će ubuduće brojati tri, umesto pet članova.

Saglasnost za promenu pravnog oblika data je sportskim društvima Kragujevačkom vaterpolo udruženju “Radnički 2012“ koje postaje Sportsko privredno društvo “Kragujevački vaterpolo klub Radnički“ d.o.o Kragujevac uz prenošenje osnivačkih prava na grad Kragujevac, kao i Rukometnom udruženju “Radnički 1964“ za osnovanje Sportskog privrednog društva “Rukometni klub Radnički 1964“ d.o.o. Kragujevac i prenošenje osnivačkih prava na grad Kragujevac.

Članovi veća usvojili su Zaključak o pokretanju inicijative za izradu PDR-a “Dela radne zone Kragujevac i zone poslovanja – Servis 2“. Data je saglasnost i na izveštaje o realizaciji programa poslovanja JP “Preduzeće za izgradnju grada Kragujevca“ i JP “Gradska stambena agencija“ za drugi kvartal 2017. godine.

Gradsko veće je donelo odluku o učešću grada Kragujevca u postupku prodaje, metodom javnog nadmetanja, radi kupovine i sticanja u javnu svojinu grada Kragujevca, poslovnog prostora Novinsko izdavačkog i grafičko akcionarskog društva “Svetlost“, po osnovu oglasa koji je stečajni upravnik ovog preduzeća objavio u dnevnim listovima “Politika“ i “Alo“ dana 24.09. 2017. godine.

JKP “Zelenilo“ odobrena su sredstva subvencija za izmirenje dela obaveza prema dobavljačima, kao i PD “Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj“ d.o.o Kragujevac za tekuću likvidnost.

5 Komentara

 1. Sta znaci za vaterpolo klub Radnicki ˝˝prenosenje osnovnih prava na grad KRAGUJEVAC ˝˝ ?
  Po ko zna koji put promena imena kluba ?
  Šta ovim promenama ˝˝ dobija ju nasa deca˝˝ ?
  Tuzno,ima puno talentovane dece za ovaj sport koja nisu dobila˝˝ svoju sansu ˝˝ ?

 2. Šta građani koji se greju daljinskim grejanjem kupuju tokom 12 meseci? Cenovnik Toplane je sačinjen kako bi građane dovele u zabludu. Toplana sagorevanjem energenta zagreva vodu koji toplovodom distribuira do korisnika a u predajnoj stanici svakog objekta toplana mora da ima ugrađeni kalorimetar koji meri količinu isporučenih kwh mesečno i godišnje. I te isporučene količine mesečno x prodajna cena za kwh predstavlja ukupnu obavezu svih korisnika u objektu koji se greju na ovaj način. Mesečne isporučene količine kwh podeljene sa ukupnom površinom svih stanova korisnika daje količinu kwh koja množenjem sa površinom stana i prodajnom cenom = iznos stvarne mesečne obaveze. Primer: stanje 01.10.2016 =04645,59 MWh , a 01.11.2016=04781,42 MWh ; isporučeno je 81,42 MWh ili 84.420 kwh ako to podelimo sa ukupnom stanbenom površinom dobijaod 8174 m2, dobija se količina kwh koja je isporučena po m2 stana= 9,9608 kwh/m2 stana za mesec Oktobar. Tako stan od 60 m2 je dobio :60 m2 x 9,9608 kwh=597,648 kwh, a množenjem sa prodajnom cenom za kwh (za kragujevac=4,936,10 din/MWh šti je bez PDV0 4,9361 din/kwh + 10%PDV= 5,42971 din/kwh. Znači obaveza stana od 60 m2 za Oktobar iznosi: 597,648 kwh x 5,42971 din/kwh= 3.245,05 din. Na isti način se vrši obračun i za ostale mesece kada se toplotna energija isporučuje do Maja. Toplana treba sa 7 računa na ovakav način da vrši fakturisanje ali prikaz cenovnika krije prevaru koju korisnici nisu u stanju da shvate jer sami ne očitavaju kalorimetar, neznaju ukupnu stanbenu površinu koja plaća grejanje preko tog kalorimetra, tako su lak plen za prevaru.
  Da bi razumeli cenovnik sa kojim plaćaju paušalno sa cenama (fiksni deo bez PDV 10,21 [din/m3 mes], treba izračunati koliko se godišnje plaća a delenjem sa prodajnom cenom za kwh dobija se količina ovako akontaciono kupljenih kwh. Stan od 60 m2 ima visinu 2,77 m (sa podnom pločom), pa je njegova zapremona 166,2 m3. Cena 10,21 din/m3 mes x 166,2 m3=1.696,902 din/mes +10% =1.866,5922 din x 12 mes = 22.399,1064 din (fiksni deo), Koliko je sa tim IZMIŠLJENIM načinom kupio kwh godišnje? Cena prodajna sa PDV= 5,42971 din/kwh, ako sa njom podelimo 22.399,1064 din: 5,42971 din/kwh=4.125,286 kwh se kupuje godišnje. Koliko se kupuje kwh sa VARIJABILNIM DELOM sa cenom 22,15 din/m3 mes? ako zapreminu stana od 166,2 m3 pomnožimo sa 22,15 din/m3 mes=3.681,33 din/mes + 10%PDV=4049,463 din/mes x 12 mes=48.593,56 din , delenjem sa cenom 5,42971 din/kwh dobija se=8.949,5674 kwh kupuje godišnje + 4.125,286 kwh (sa fiksnom cenom; što je UKUPNO =13.074,85 kwh. Korisnici ovo nisu svesni jer se prosečno godišnje od 12 sezona isporučuje svega 97,73 kwh/m2 stana, tako da stan od 60 m2 x 97,73 kwh/m2 =5863,80 kwh god . Znači plati se prosečno više 7.211,05 kwh što po ceni 5,42971 din/kwh iznosi 39.153,91 din (se ne prikazivanjem obračuna prisvaja što građani nisu svesni, da plaćaju više od 2 grejne sezone godišnje.

 3. Koliko plaća korisnik stana od 60 m2 sa sadašnjim cenovnikom za paušalnu naplatu (bez OBRAČUNA)? Varijabilni deo iznosi godišnje 48.593,56 din + fiksni deo 22.399,11 din= 70.992,69 din. Kako se prosečno isporučuje godišnje 97,73 kwh/m2 stana (gde se greje i hodnik), sa isporučenim 5.863,8 kwh, cena kwh je plaćena : 70.992,69 din: 5.863,8 kwh = 12,10 din/kwh. Sa ovakvin načinom prikazivanja cenovnoka krije se prava cena kwh koja se naplaćuje a da to korisnik ne shvata. Zašto? Paušalni način naplate je ustvari akontaciona kupovina kwh sa izvedenom cenom koja se dobija množenjem neke količine kwh god/m2 stana x prodajna cena kwh= godišnji iznos obaveze za grejaje stana. Ispravna akontacija se dobija sa prosečnom količinom kwh/m2 stana god x prodajna cena = PAUŠALNA CENA. U ovom slučaju količina je 97,73 kwh/m2 god X 5,42971 din/kwh= 530,65 din/m2 god. pa je godišnja obaveza stana od 60 m2 x 530,65= 31.838,71 din , a mesečni iznos kada se fakturiše 12 meseci je podeljeno sa 12 =2.653,23 din. pri čemu korisnik akontaciono kupuje 97,73 kwh/m2 god podeljeno sa 12 =8,1441 kwh/m2 stana, ili stan od 60 m2 kupuje 488,65 kwh mesečno, ali je obaveza da se na kraju grejnog perioda izvrši OBRAČUN na osnovu akontaciono kupljenih kwh i stvarno isporučenih tokom grejnog perioda. Paušalnim načinom plaćanja se ne vrši zaduživanje svakog meseca sa vrednošću isporučene količine kwh već se to obavlja na kraju grejnog perioda sa jednim obračunom. Znači te uplate su samo akontacije ne i konačna obaveza za plaćanje. Na taj način se korisnici OBMANJUJU i naplaćuje se sa dvostruko većim akontacijama više od 2 grejne sezone.
  Neosporna je činjenica uvidom u cenovnik da je fiksni deo zaduženje za iznose koji se ne mogu očitati kao isporučene količine kwh mesečno ili godišnjei da se sa tim iznosom uvećava obaveza i konačno plaćena cena kwh što je i jedino što toplana prodaje i korisnik treba da plaća ali se na ovakav način nezakonite naplate to krije od građana.

 4. Šta plaća korisnik stana od 60 m2 na osnovu izmerene potrošnje (1.b u cenovniku)? Taj fiksni deo izmišljeni je isti 10,21 din/m3 stana sa kojim plaća 22.399,11 din ili kupuje 4.125,286 kwh/god koji se nemogu očitavanjem kalorimetra konstatovati. Objekti koji su građeni po JUS standardima namenski za daljinsko grejanje troše prosečno (od 12 grejnih sezona) 91,24 kwh/m2 ukupno zagrevanog prostora u objektu, dok za plaćanje je dobijeno 97,73 kwh/m2 stana (jer je stanbena površina manja). Merenjem isporučene količine kwh god i delenjem sa ukupnom grejnom površinom u objektu dobijeni su ovi podaci o utrošku kwh/m2 god.2005/06 =104,984 kwh/m2 ukupno zagrevanog prostora zgrade; 2006/07=75,666; 2007/08=94,650; 2008/09=90,867; 2009/10= 89,845; 2010/11= 96,472; 2011/12= 99,4928; 2012/13=82,5459; 2013/14= 72,3461; 2014/15= 90,1188; 2015/16= 89,1879; i 2016/17 108,4911 kwh/m2 ukupno zagrevanog prostora u zgradi dok je za plaćanje veće za 7,16%. Najveća količina kwh/m2 god je isporučena 2016/17 grejne sezone (oštra zima) i to 108,4911 kwh/m2 zgrade, a po stanbenom prostoru za plaćanje =116,2026 kwh/m2 stana. Najmanje je isporučeno 2013/14 = 72,3461 kwh/m2( blaga zima) a za plaćanje 77,526 kwh/m2 stana. Ako izračunamo koliko iznosi trošak za grejanje stana 0d 60 m2 kada je bila najhladnija zima sa 116,2026 kwh/m2 stana god x 60m2=6.972,156 kwh x 5,42971 din/kwh =37.856,79 din godišnje a za najblažu zimu : 77,526 kwh/m2 x 60 m2=4.651,56 kwh x 5,42971 din/kwh=25.256,62 din. Jasno je da jeispravna naplata u ovim granicamaali je to malo Vlastima i zato je uvedena druga cena za FIKSNI DEO jer to nije roba i prodajna cena se nemože deliti, već je to uvedeno da se sakrije nezakonita naplata isto kao i UREDBA VLADE kojom toplane obmanjuju korisnike da tako moraju da fakturišu jer je fiksni deo ustvari DRUGI POREZ NA IMOVINU STANA KOJI SE OVAKO KRIJE, a služi za finansiranje gradskih uprava i partija, a što građani na žalost nisu svesni.

 5. Sadašnjom paušalnom naplatom stan od 60 m2 kupuje godišnje 13.074,85 kwh, i kada podelimo sa 60 m2=217,914 kwh/m2 godišnje se kupuje. od te količine 68.7547 kwh (kupuje sa fiksnom uplatom i to uzimaju lokalne samouprave i partije) a 149,1549 kwh kupuje sa varijabilnom naplatom. Ako se prosečno isporuči po m2 zagrevanog prostora objekta 91,24 kwh onda do 149,1549 kwh/m2 ima još 57,9149 kwh se više zadužuje a to prisvaja Toplana. Kada se naplaćuje na osnovu izmerene potrošnje ovaj deo se nemože takođe očitati i naplatiti i zato je naplata “PO UTROŠKU” manja. To je razlog da se forsira paušalna naplata (bez OBRAČUNA) jer se tako najviše zadužuje korisnik, a da on nije svestan jer ne kontroliše očitavanje kalorimetra u predajnoj stanici objekta. Građani treba da znaju da kalorimetri čuvaju mesečna stanja o isporučenim kwh (ili u MWh) unatrag 36 meseci i mogu se očitati i sada u memoriji LOOP . Ako utvrde i ukupnu stanbenu površinu mogu izračunati kojiko je zgradi isporučeno kwh svake god i koliko je mesečna obaveza za plaćanje kwh za protekle godine. Tada će shvatiti da se godinama obmanjuju sa nezakonitim računima. Korisnici treba da prisustvuju očitavanju kalorimetra i da očitano stanje potvrde zajedno sa radnikom toplane u dokumentu priznanica jer se na osnovu samo mesečnih isporučenih količina kwh formira RAČUN, koji Toplana mora da uputi Skupštini vlasnika stanova čije je jedino pravo da izvrše raspodelu na pojedinačne korisnike, koji treba da svoju obavezu uplate direktno Toplani, sa popunjenim nalogom za uplatu. Objedinjena naplata nema obvašćenja od vlasnika da ona vrši podelu i izdavanje računa a da korisnici nisu dobili ni duplikat računa za zgradu i tako nisu ni u stanju da izvrše reklamaciju. Cela ta naplata je podešena tako da se korisnici lako varaju i to traje od kako se koristi daljinsko grejanje u celoj SRBIJI.

Odgovorite