Grejanje i nakon grejne sezone

- -
4

Zbog niskih spoljnih temperatura u večernjim i ranim jutarnjim satima, ali i zbog zabrane kretanja koja je na snazi od 18 do 5 sati ujutru, Gradsko veće je na jučerašnjoj sednici usvojilo zaključak o isporuci toplotne energije i nakon završene grejne sezone.

Razlog za donošenje ovog zaključka je obezbeđenje kontinuiteta u obavljanju komunalne delatnosti snabdevanja toplotnom energijom, van grejne sezone, imajući u vidu i činjenicu da sugrađani stariji od 65 godina veći deo dana provode u izolaciji.

Budući da je grejna sezona 2019/20 završena, zbog niskih spoljnih temperatura Energetika Кragujevac će nastaviti sa isporukom toplotne energije za snabdevanje krajnjih korisnika do stvaranja uslova za prekid isporuke toplotne energije, odnosno povećanja spoljne temperature.

Zaduženje za isporuku toplotne energije u ovom periodu obračunaće se na način koji će najmanje opterećivati budžete krajnjih korisnika u periodu od oktobra do decembra 2020. godine.

4 Komentara

 1. Građani Srbije koji se greju daljinskim grejanjem nisu svesni da se naplata grejanja obavlja sa falsifikovanim cenovnicima u svim gradovima i da su cenovnici formirani tako da korisnici ne razumeju šta kupuju i koliko iznose stvarni troškovi za uslugu grejanja. Tako i cenovnik JKP Energetike kragujevac je sačinjen da ga korisnici ne razumeju jer se nemože ista količina kwh (što je predmet prodaje ) naplaćivati na dva načina koji ne daju isti iznos obaveze. Građani plaćajući grejanje plaćaju pored stvarne obaveze date kao VARIJABILNI DEO (u vreme isporuke toplotne energije; plaćaju i FIKSNI deo što je ustvari drugi SKRIVENI POREZ NA IMOVINU STANA. Da bi ovo bilo jasno u sledećem komentaru ću objasniti cenovnik koji je dat na sajtu toplane jer građani nisu svesni da su plaćanjem već kupili ne jednu količinu kwh sa kojom se godišnje isporuči tokom grejne sezone, već dvostruko veća količinu sa kojom se može grejati DVE grejne sezone. Više informacija na ovu temu može se saznati ako ukucate GREJANJE ZORAN VUKOV

 2. Korisnici daljinskog grejanja treba da znaju da je naplata bez prikaza očitanih stanja kalorimetra za ceo objekat kao I način podele na pojedine korisnike mora da bude transparentno prikazana u računu. Naplata grejanja PAUŠALNA mora se zasnivati na ISKUSTVENOJ KOLIČINI kwh KOJA SE PROSEČNO GODIŠNJE ISPORUČI PO m2 STANBENE POVRŠINE, a po završetku grejnog perioda MORA SE IZVRŠITI OBRAČUN IZMEĐU AKONTACIONO KUPLJENIH kwh I STVARNO ISPORUČENIH PO m2 STANA:
  Koliko kwh stanbeni korisnik kupuje akontaciono po m2 stana godišnje? Uvidom u cenovnik data je cena Fiksni deo 26,55 din/m2 I VARIJABLNI DEO 57,59 din/m2 što je ukupno 84,14 din/m2 mesečno. (bez PDV a cena se mora prikazati sa PDV jer je to IZNOS za plaćanje I nemože se PDV naknadno izračunavati).Tako 84,14 x 12 meseci = 1.009,68 din + 10% PDV = 1.110,648 din/m2 god. Koliko je akontacioni godišnje kupio kwh? Cena toplotne energije kw data je u cenovniku kao za 4.936,10 din/Mwh, što nije jedinična cena već je prikazana 1000 puta veća. Tako ako podelimo sa 1000 dobija se 4,9361 din/kwh. Uvećano sa 10% PDViznosi 5,42971 din/kwh. Ako godišnji iznos za plaćanjem podelimo sa cenom kwh dobija se: 1.110,648 : 5,42971= 204,6485 kwh/m2 god korisnik akontaciono kupuje I to se krije. Zašto? Praćenjem u zadnjih 14 god dobijen je prosek da se godišnje isporuči po m2 zagrevane površine objekta (građenog po JUS standardima) 90,0898 kwh/m2 god ili gde se grej I drugi prostori (hodnik I dr.) 96,8708 kwh/m2 god za plaćanje. Jasno je da korisnik paušalnim plaćanjem ne prikazivanjem OBRAČUNA plaća nešto više od dve grejne sezone godišnje.
  Da bi Vlast kada je ovo primećeno I da bi zaštitilo ovaj ORGANIZOVANI KRIMINAL donosi 2012 god UREDBU O CENAMA TOPLOTNE ENERGIJE koja je takođe falsifikovana, gde varijabilni deo uvećava sa q=140 kwh/m2 god a što je više za ~ 50 kwh/m2 god. Pored toga uvećava još za FIKSNI DEO TOPLANEkoji je već ugrađen u varijabilni deo, tako da je FIKSNI DEO ustvari DRUGI POREZ na IMOVINU STANA koji se fakturiše cele godine I kada se toplotna energija ne isporučuje, a tako on nemože biti deo prodajne cene već je to namet koji prisvaja ne prikazivanjem obračuna gradska uprava koja I odobrava ovakav falsifikovani cenovnik.
  Da bi korisnici shvatili koliko je mesečno isporučivano kwh/m2 stana(za plaćanje) u ovoj 2019/2020 grejnoj sezoni daću podatke dobijene delenjem mesečne isporuke kwh objektu podeljeno sa ukupnom stanbenom površinom. U Okt=0,9787 kwh/m2 stana; u Nov=8,6347 ; u DEC=16,3628 ; u Jan=22,1458 ; u u Feb=14,0213 ; u Mar=15,5578 ; u Apr=6,7849 Kwh/m2 stana, što je UKUPNO =84,3626 kwh/m2 stana. Ovde je još ostalo isporučena energija za period od 8 dana u Maju, ali to nemože da dostigne ni 50% od kupljenih kwh.
  Lako je izračunati da je korisnik plaćanjem PAUŠALNO sa 12 akontacija kupio 204,6485 kwh I da je time kupio kwh sa kojim može da se greje dve grejne sezone pa I za narednu 2020/2021 a da se naplata sa falsifikovanim cenovnikom I bez prikaza OBRAČUNA korisnici dovode u zabludu šta je njihova stvarna obaveza I time se NEZAKONITO PRISVAJA IZNOS za više od jedne grejne sezone. U zadnjom pasusu Toplana nagoveštava da će naplatu za period izvan grejne sezone izvršiti u Oktobru do Decembra je potpuno neosnovano već je dužna da prikaže količine kupljenih kwh umanjeno za isporućene do prekida isporuke I da korisnocima vrati više uplaćeni novac jer je to prevara I ORGANIZOVANI KRIMINAL.

 3. Konačno, danas 8.05.2020 nije isporučivana toplotna energija jer je otoplilo pa se može utvrditi stvarna obaveza koliko iznosi za “PAUŠALNO” plaćanje sa jednakim iznosom akontacije, kao I za plaćaje ispravno “PO UTROŠKU” bez izmišljene obaveze FIKSNI DEO kojim se finansira lokalna samouprava I političke partije I dr.
  Kako mi evidentiramo stanje kalorimetra svaki dan I unosimo u svesku I druge podatke stanja mernih uređaja, očitano je I poslednje stanje o isporučenoj energiji. Kako je u Oktobru grejanje
  bilo malo svega 0,9775 kwh/m2 stana (Miholjsko leto), a za ostale mesece dato je u prethodnom komentaru, uvidom u podatke za 16. April 2020 (kada je po ENERGETICI Kragujevac I završena grejna sezona, može se na osnovu ovih podataka izvesti tačan račun za grejanje I da li imaju građani obavezu da plate isporuku energije posle 15.04.2020. kako se propagira od strane Energetike.
  Za period od Oktobra do 16.04.2020 isporučeno je ukupno 83,2173 kwh/m2 stana (za plaćanje)
  Od 16.04.2020 pa do 01.05.2020 isporučeno je ukupno 84,3626 kwh/m2 stana (za plaćanje)
  A do 8.05.2020 isporučeno je ukupno 85,6227 kwh/m2 stana .
  Razlika od 16.o4. do 08.05 kada je obustavljena isporuka toplotne energije isporučeno je svega 2,4054 kwh/m2 stana (I to je količina kwh koju Energetika želi da naplati od Oktobra do Decembra 2020. mada su korisnici plaćanjem za sezonu 2019/20 kupili AKONTACIONO 204,6485 kwh/m2 stana a da je do 08.05 2020 isporučeno manje od polovinu kupljenih kwh t.j. 85,6227 kwh/m2 stana.
  Jasno je da Energetika mora da izvtši OBRAČUN na osnovu kupljenih I isporučenih kwh I da ne isporučene kwh od 204,6485 /m2 stana manje 85,6227 kwh isporučenih što je manje za 119,0258 kwh/m2 stana OBRAČUNOM UTVRDI I VRATI VIŠE uplaćeni novac a ne da nastavi da obmanjuje korisnike po pitanju njihove obaveze.
  Koliko iznosi vrednost više naplaćenog novca za stan od 60 m2 koji je “PAUŠALNO “ plaćao ?
  60 m2 x 119,0258 kwh/m2 (više fakturisano I plaćeno (BEZ PRIKAZA OBRAČUNA )=7.141,548kwh x 5,42971 din/kwh=38.776,53 din. Iznos koji Energetika nezakonito PRISVAJA.
  Korisnik koji je plaćao “PO UTROŠKU” mora se na osnovu konačnog stanja o isporučenim kwh izdati ispravan obračun a vrednost FIKSNOG dela se mora VRATITI jer je to organizovana pljačka sa izmišljenom stavkom, jer se prodajna cena nemože deliti I naplaćivati tokom cele godine već samo na osnovu očitanih stanja o isporučenim kwh.
  Svesni da je to što se radi kriminal, Vlada briše ova značenja iz poslednjeg Zakona o zaštiti potrošača izdatog 2014 god.
  Značenje pojedinih izraza . PRODAJNA CENA jeste konačna cena jednog komada robe, ili date količine robe, odnosno konačna cena usluge , uključujući sve poreze I dažbine.
  JEDINIČNA CENA ROBE jeste konačna cena po kiligramu, litru, metru, kvadratnom metru,kubnom metru ili drugoj mernoj jedinici koja je u redovnoj upotrebi I odgovara prirodi robe, uključujući sve poreze I dažbine.
  JEDINIČNA CENA USLUGE jeste konačna cena po kilovat času struje, gasa ili centralnog grejanja odnosno kubnom metru vode ili drugoj mernoj jedinici pružene usluge koja je u pedovnoj upotrebi I odgovara prirodi usluge, uključujući sve poreze I dažbine.
  Ovga značenja izraza su izbrisana iz Zakona o zaštiti potrošača jer se nezakonito fakturiše električna energija , daljinsko grejanje I druge komunalne usluge.

 4. Da nema nikakvog osnova da se u periodu od Oktobra do decembra dodatno zadužuju korisnici daljinskog grejanja za isporučene količine energije može se zaključiti I uvidom u kretanje cene Ruskog gasa koja je sada na istorijskom minimumu za April 2020 = 2,12 USD za 1.000.000 BTU. Ukucajte Russian Natural Gas Manthli Price, ili na sajtu European Union Natural Gas Inport Price .Ako cenu prevedemo na 1.000 m3 tako što će mo pomnožiti 2,120 $/1.000.000 BTU sa 36 (prevođenje na metre kubne = 76,32 USD $/ m3, a zatim množenjem sa srednjim kursom USD $ od 108,2650 dobija se nabavna cena ruskog gasa od 8.262,78 din/1.000 m3. Ovakav gas Srbija gas razblažuje I meša sa domaćim I distribuira sa manjom toplotnom moći (kvalitetom od 34920 KJ ili od ~ 9,70 kwh/m3), koji se prodaje korisnicima po ceni od 43,53 din/m3 (sa PDV).
  Tokom grejnog perioda od Oktobra pa do završetka grejne sezone nabavne cene su se smanjivale a da se UREDBA Vlade Srbije nije primenjivala kada je dolazilo do smanjenja cene uvoznog gasa za 5%. Cene ruskog gasa su se kretale ovako prevedene na 1000 m3 : Za Okt=19.168,42 din; Nov=19,795; Dec=17.450,06; Jan= 13.939,32; Feb=11,177,24; Mar=10.441,92; I Apr=8,262,78 din/1.000 m3. Očigledno je da je izostala primena Uredbe o cenama toplotne energije jer je cena grejanja ostala nepromenjena,
  Ukoliko uporedimo trošak domaćinstva koji su se grejali u sopstvenoj režiji za objekat od 285 m2 stanbene površine, koji gas koriste samo za grejanje (zgrada sa 4 stana a plaćaju gas proporcionalno učešću površine stana u ukupnoj stanbenoj površini) , korisnik stana od 60 m2 je platio 27.083,40 din/god (ili 451,39 din/m2 stana)za utrošenih 622,1052 m3 gasa. Ako je stepen efikasnosti kotla 90 % ostvario je 5.616,6572 kwh efektivnih ili 93,61 kwh/m2 god, a kwh ga je koštao 5,01 din. Sa manjim stepenom iskorišćenja toplotne moći od 85% iskoristio je 5.304,6196 kwh ili 88,4103 kwh/m2 stana , a tada je cena kwh 5,10 din. U ovim granicama se kretala cena kwh korisnika koji su se grejali gaso . Ako to uporedite sa troškovima koji plaća korisnik daljinskog grejanja u Kragujevcu, lako je shvatiti da se naplata obavlja sa falsifikovanim cenovnikom sa kojim korisnik godišnje kupuje kwh za dve grejne sezone.

Odgovorite