Gradsko veće ograničava broj taksi vozila

- -
0

Gradsko veće utvrdilo je dozvoljen broj vozila u taksi prevozu na teritoriji grada Kragujevca. Prema toj odluci u Kragujevcu će maksimalno moći da radi 448 vozila.

Kako je navedeno na zvaničnom sajtu Gradske uprave, odluka je doneta u skladu sa odredbama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju koji recimo za grad od oko 100.000 stanovnika propisuje maksimalno 250 vozila.

“To znači da bi Kragujevac proporcionalno broju stanovnika, prema poslednjem popisu iz 2011. godine, treba da ima 448 vozila u taksi prevozu, odnosno jedno vozilo na 400 stanovnika”, piše na tom sajtu.

Gradsko veće donelo je i rešenje o obrazovanju šestočlane Radne grupe za razvoj i implementaciju e-uprave, čiji je zadatak da utvrdi predlog usluga na portalu e-uprave, koordinira rad sa Kancelarijom za informaciono-komunikacione tehnologije i e-upravu, organizuje obuku i stručno usavršavanje kadrova za rad eUprave.

U cilju promocije dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou u okviru programa ROMACTED koji sprovodi Savet Evrope i Evropska unija, na sednici je obrazovana i Institucionalna radna grupa koja će učestvovati u kreiranju i implementaciji zajedničkih aktivnosti / planova sa Lokalnim akcionom grupom ROMACTED programa. Kragujevac je jedan od 11 odabranih pilot opština odnosno gradova koji će formiranjem Institucionalne radne grupe raditi na unapređenju i koordinaciji aktivnosti i poboljšanja delotovornosti rada službi koje se na lokalnom nivou bave problemima Roma. To, pred ostalog, podrazumeva socijalno uključivanje Roma i Romkinja u sveukupne razvojne strateške dokumente i planove lokalne samouprave.

Nema komentara

Odgovorite