Rebalansom do stabilne ekonomske situacije

- -
0

„Srbija će 2012. godinu završiti sa padom bruto domaćeg proizvoda oko tri odsto, što je znatno lošije od svih prognoza nosilaca ekonomske politike i Međunarodnog monetarnog fonda. Tako visokom padu BDP-a doprineće već evidentan pad industrijske proizvodnje (oko pet odsto), kao i značajno smanjenje poljoprivredne proizvodnje (između 25 i 30 procenata), trgovine 10 odsto i turizma za oko 20 odsto. Uz inflaciju koja će na godišnjem nivou biti preko 12 procenata, ovakva makroekonomska kretanja uslovljavaju i manje prihode u budžetu, odnosno, potrebu za njegovim rebalansom’’, rekao je na konferenciji za novinare prof. dr Petar Veselinović, predsednik Ekonomskog saveta Zajedno za Šumadiju. Prema njegovim rečima rebalans republičkog budžeta treba posmatrati u sklopu fiskalne konsolidacije naše ekonomije i pripreme za postavljanje razvoja na stabilnim osnovama, uz dovođenje javnog duga na zakonskih 45 procenata BDP-a i smanjivanje sadašnjeg budžetskog deficita od 7,1 odsto na 3,5 odsto u 2013. godini. Inače, kako je kazao Veselinović, rebalansom budžeta predviđeno je da deficit budžeta iznosi 203,6 milijardi dinara što je 6,2 odsto BDP-a, pri čemu će rashodi iznositi 1.033,2 milijarde dinara, a prihodi 829,6 milijardi dinara. Ključne mere koje će potkrepiti ovakva kretanja biće povećanje PDV-a sa 18 na 20 procenata, akciza na cigarete za 10 dinara i ukidanje 139 parafiskalnih prihoda.

„Što se tiče budžeta grada Kragujevca, rebalansom budžeta, na osnovu finansijskih planova korisnika budžetskih sredstava, kojim su predviđeni svi rashodi i izdaci korisnika, stvoren je planski prostor za već realizovane obaveze, ukalkulisane obaveze, kao i planski prostor za sva nedostajuća sredstva po budžetskim aproprijacijama korisnika do kraja budžetske godine. Odlukom o rebalansu budžeta grada izvršen je raspored primanja po osnovu kreditnih zaduženja u iznosu od 423 miliona dinara, i to kratkoročnog kredita za pokriće deficita tekuće likvidnosti  u iznosu od 195 miliona dinara, i dugoročnog kredita za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda u iznosu od 228 miliona dinara. Odlukom o rebalansu ova sredstva su raspoređena po budžetskim korisnicima”, naglasio je Veselinivić. On je objasnio da su utvrđeni višak prihoda (suficit računa izvršenja budžeta) u iznosu od 65 miliona dinara, i višak primanja od domaćih zaduživanja koji je prenet u ovu godinu u iznosu od 35 miliona dinara, namenski  opredeljeni i raspoređeni po direktnim budžetskim korisnicima. „Predlogom finansijskih planova, najveće povećanje u odnosu na prvobitnu odluku o budžetu odnosilo se na JP Preduzeće za izgradnju koje je, inače, indirektni korisnik Uprave za investicije i razvoj, i to 590 miliona dinara, zatim povećanje koje se odnosi na Upravu za obrazovanje, kulturu i sport, čiji je finansijski plan povećan na 449 miliona dinara, zatim povećanje Uprave za zdravstvo, socijalnu politiku i društvenu brigu o deci  za 17 miliona dinara u odnosu na prvobitni plan odlukom o budžetu”,rekao  je Veselinović. On je prokomentarisao i tvrdnje dela javnosti da je Kragujevac prezadužen grad: „ Četiri godine slušam priče da je grad prezadužen i odgovorno tvrdim da to nije tačno, jer se dug od oko 16,5 miliona evra uredno servisira , a kada je tako onda se ne može govoriti o prezaduženosti i to je zaista prejaka reč. Grad je dakle  daleko od bankrota , kako to neko pokušava da predstavi i moram da napomenem da je Kragujevac u ekonomskoj ekspanziji , što svakako olakšava celokupnu privrednu situaciju. Kada bi smo sve ekonomske parametre uporedili sa Beogradom ili drugim velikim gradovima u Srbiji jasno bi bilo da je Kragujevac u daleko boljoj poziciji! U prilog tome je i poređenje sa republičkim budžetom , koji je socijalno opredeljen , dok  je  budžet grada Kragujevca razvojni“.

Nema komentara

Odgovorite